ភិក្ខុ សាន សុជា វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក

ភិក្ខុ សាន សុជា វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក

July 16, 2013 at 5:15pm on វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក 11 followers

Flag this content

Please select your reason for flagging this video as inappropriate from the dropdown below. We promise to review each and every submission within 24-48 hours.

If you are a copyright owner, or are authorized to act on behalf of one or authorized to act under any exclusive right under copyright, please do not flag this content but instead report alleged copyright violations on our DMCA notice form.

- Select the reason to flag this video for -
វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក

វត្តពន្លឺពុទ្ធចក្ក

News - Breaking News

11 followers 1,640 views
សូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិសទ័ ទស្សនាដោយរីករាយ និងសូមអនុមោទនាយកមគ្គផល តាមកំលាំងសទ្ធារជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួន ... ។