Dai Hoi Phuc Hung Dac Thang Atlanta 2014

Dai Hoi Phuc Hung Dac Thang Atlanta 2014

0 followers

Flag this content

Please select your reason for flagging this video as inappropriate from the dropdown below. We promise to review each and every submission within 24-48 hours.

If you are a copyright owner, or are authorized to act on behalf of one or authorized to act under any exclusive right under copyright, please do not flag this content but instead report alleged copyright violations on our DMCA notice form.

- Select the reason to flag this video for -
Dai Hoi Phuc Hung Dac Thang Atlanta 2014

Dai Hoi Phuc Hung Dac Thang Atlanta 2014

Spirituality - Christian

0 followers 579 views
Đại Hội Phục Hưng Đắc Thắng 2014

Chủ Đề: “God’s Glory and Fire”

Lửa và Vinh Quang Đức Chúa Trời

“ Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống đất trên nền lót, thờ lạy Đức…