ป.เอกพุทธบริหารการศึกษา

ป.เอกพุทธบริหารการศึกษา

0 followers

Flag this content

Please select your reason for flagging this video as inappropriate from the dropdown below. We promise to review each and every submission within 24-48 hours.

If you are a copyright owner, or are authorized to act on behalf of one or authorized to act under any exclusive right under copyright, please do not flag this content but instead report alleged copyright violations on our DMCA notice form.

- Select the reason to flag this video for -
ป.เอกพุทธบริหารการศึกษา

ป.เอกพุทธบริหารการศึกษา

Education - Other Education

0 followers 646 views
การบรรยายพิเศษ คณะครุศาสตร์ พุทธบริหารการศึกษา ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย